Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie w celach niezarobkowych, opie­rające swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może prowadzić działal­ność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem, że dochód z tej działalności będzie przeznaczony na cele statutowe, nie będzie przeznaczony do podziału między jego członków. Kwestie działalności stowarzyszeń reguluje ustawa Prawo o stowa­rzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Zarówno fundacje jak i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców, stają się przedsiębiorcami w zakresie tej działalności, mogą też zakładać jednoosobowe spółki kapitałowe, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Polecamy:

all-ternatywa Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży