Przejdź do treści strony

Oferta

Projekt „Jeleniogówskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” adresowany jest do następujących grup:

1. Osób indywidualnych zamieszkałych na terenie powiatu jeleniogórskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego, lubańskiego, kamiennogórski, zgorzelecki oraz miasta Jelenia Góra,  które należą do jednej z wymienionych grup:

 • osoby bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • osoby aktywne zawodowo lub niepracujący.

2. Podmiotów Ekonomii Społeczne działających na terenie objętym wsparciem, w tym: spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

3. Instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej z powiatów objętych wsparciem.

----------

W ramach projektu utworzony został ośrodkiem szkoleniowo-doradczy, którego oferta skierowana jest do osób zainteresowanych założeniem podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, zainteresowanych jej utworzeniem (np. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych). Zapraszamy także do skorzystania z usług doradczych.

OWES powstał w ramach partnerstwa zawiązanego przez dolnośląskie organizacje pozarządowe na rzecz promocji integracji społecznej. Głównym celem Ośrodka jest prowadzenie działalności informacyjno-doradczej oraz szkoleniowej dotyczącej zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej.

Podstawową funkcją Jeleniogórskiego Centrum Przedsiębiorczości Społecznej jest:

1. udzielanie informacji dotyczących:

 • specyfiki ekonomii społecznej,
 • tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (doradztwo przy tworzeniu statutów, dokumenty związane z założeniem - formularze KRS, uchwały, rejestracja),
 • aspektów prawnych związanych z tworzeniem i zarządzaniem podmiotami ekonomii społecznej,
 • zagadnień ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych,
 • funkcjonujących w regionie podmiotów gospodarki społecznej,
 • dzialalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych,
 • wypracowania pomysłu na działalność gospodarczą - tworzenie produktów, usług, badanie zapotrzebowania, marketing w spółdzielniach socjalnych, zarządzanie podmiotami gospodarczymi

2. prowadzenie poradnictwa i szkoleń z zakresu:

 • tworzenia podmiotów gospodarki społecznej,
 • zarządzania podmiotami gospodarki społecznej w aspekcie finansowym, księgowym i prawnym
Projekt "Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.