Przejdź do treści strony

Fundacja

Fundacja jest organizacją powołaną dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecz­nych (przy czym gospodarcze cele nie mogą być celami zarobkowymi). Fundacja jest fun­dowana przez osobę fundatora, którym może być osoba fizyczna, a także osoba prawna. Fun­dacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów, przy czym wartość jej środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 złotych. Środki uzyskane z działalności gospodarczej powinny być przeznaczone na działalność statutową. Działalność fundacji reguluje ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.